Email: tinmybio@gmail.com

Hotline: (0256) 3749 590
UY TÍN VỮNG TIN, CHẤT LƯỢNG VỮNG BỀN

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên Môi Trường

  • Thông tư 38:2015/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 17/08/2015
  • Thông tư 35/2015/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 17/08/2015.
  • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Thông tư về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Thông tư 26/2015/TT-BTNMT  Thông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản có hiệu lực từ ngày 15/07/2015
  • Thông tư 36/2015/TT-BTNMTThông tư hướng dẫn thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
  • Thông tư 62/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
  • Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về Báo cáo công tác bảo vệ Môi trường
  • Thông tư 31:2016/TT-BTNMT Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hiệu lực từ 01/12/2016
  • Thông tư 41:2015/TT-BTNMT Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có hiệu lực từ ngày 27/10/2015
  • Thông tư 27:2014/TT-BTNMTQuy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Các bài viết khác