Email: tinmybio@gmail.com

Hotline: (0256) 3749 590
UY TÍN VỮNG TIN, CHẤT LƯỢNG VỮNG BỀN

Kế hoạch bảo vệ môi trường

I.KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

– Là tên gọi mới nhằm thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo Luật môi trường 2005), được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

– Là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động. Từ đó đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình

!!!! Chỉ lập một lần trước khi tiến hành triển khai dự án.

II.ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG?

Điều 18 Nghị định18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đã quy định cụ thể các đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này (dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường);

– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này , đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này.

III.ĐỐI TƯỢNG KHÔNG LẬP KẾ HOẠCH MÔI TRƯỜNG?

Theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP đối tượng quy định tại Phụ lục IV các đối tượng dưới đây không phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

 1. Đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn; chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý; cung cấp thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.
 2. Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.
 3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.
 4. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng.
 5. Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200 m2.
 6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.
 7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.
 8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước.
 9. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.
 10. Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha.
 11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.
 12. Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2 sàn.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm

– Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

– Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2. Hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác               nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

– Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

– Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

V.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

VI. CẤU TRÚC CỦA KẾ HOẠCH MÔI TRƯỜNG

 1. Địa điểm thực hiện;
 2. Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
 3. Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng;
 4. Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường;
 5. Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;
 6. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

VII. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ, XÁC NHÂN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

VIII. THỜI GIAN XÁC NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; trường hợp không xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ DỰ ÁN, CHỦ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ SAU KHI KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC XÁC NHẬN

 1. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.
 2. Trường hợp xảy ra sự cố môi trường phải dừng hoạt động, thực hiện biện pháp khắc phục và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có liên quan.
 3. Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra, thanh tra.
 4. Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp sau:
  a) Thay đổi địa điểm;
  b) Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
 5. Trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Các bài viết khác