Email: tinmybio@gmail.com

Hotline: (0256) 3749 590
UY TÍN VỮNG TIN, CHẤT LƯỢNG VỮNG BỀN

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đối tượng phải lập đề án môi trường đơn giản?

Cơ sở phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản Kế hoạch môi trường gồm:

a) Cơ sở không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường;

b) Cơ sở đã có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản Kế hoạch bảo vệ môi trường bổ sung hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản Kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận bản Kế hoạch bảo vệ môi trường bổ sung hoặc văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản Kế hoạch bảo vệ môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;

c) Cơ sở đã có giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản Kế hoạch bảo vệ môi trường bổ sung hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản Kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có giấy xác nhận bản Kế hoạch bảo vệ môi trường bổ sung hoặc văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản Kế hoạch bảo vệ môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;

d) Cơ sở đã có giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản Kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;

đ) Cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng), đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng chưa có văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

 

Các bước lập đề án môi trường đơn giản

 

 

Quy trình lập, đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lập, đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản gồm các bước sau:

 1. Chủ cơ sở lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.
 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xử lý hồ sơ. Trường hợp cần thiết, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia.
 4. Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có).
 5. Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu được thông báo (nếu có).
 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 7. Cơ quan thường trực đăng ký chứng thực và gửi Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã xác nhận.

Hồ sơ đề nghị đăng ký đề án đơn giản

 1. Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này;
 2. Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:

a) Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ;

b) Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Cấu trúc và nội dung Đề án môi trường đơn giản đối với cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ

1.1. Tên của cơ sở

1.2. Chủ cơ sở

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở

1.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở

1.5. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở

1.6. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở

1.7. Máy móc, thiết bị

1.8. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu

1.9. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ, CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

2.1. Các nguồn phát sinh chất thải

2.1.1. Nước thải

2.1.2. Chất thải rắn thông thường

2.1.3. Chất thải nguy hại

2.1.4. Khí thải

2.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

2.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế – xã hội

2.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

2.3.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nước mưa

2.3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

2.3.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

2.3.4. Các biện pháp chống ồn, rung

2.3.5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

2.3.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

2.4. Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Áp dụng đối với cơ sở chưa hoàn thiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải

3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác

3.3. Kế hoạch giám sát môi trường

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

Cấu trúc và nội dung Đề án môi trường đơn giản đối với cơ sở có quy mô hộ gia đình

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Phần 1. MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ

1.1. Tên của cơ sở

1.2. Chủ cơ sở

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở

1.4. Quy mô/công suất, quy trình sản xuất và thời gian hoạt động của cơ sở

PHẦN 2. NGUỒN CHẤT THẢI VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ

2.1. Nguồn chất thải rắn thông thường

2.2. Nguồn chất thải lỏng

2.3. Nguồn chất thải khí

2.4. Nguồn chất thải nguy hại 

2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

PHỤ LỤC

Nơi nộp Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 • Ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện nơi thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của
  cơ sở.
 • Trường hợp cơ sở nằm trên địa bàn của từ hai (02) đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, chủ cơ sở tự lựa chọn một (01) trong số đơn vị hành chính cấp huyện đó để gửi hồ sơ đăng ký.
 • Đối với dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản sẽ nộp cho Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Các bài viết khác