Email: tinmybio@gmail.com

Hotline: (0256) 3749 590
UY TÍN VỮNG TIN, CHẤT LƯỢNG VỮNG BỀN

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

I. Đối tượng phải lập Báo cáo quan trắc môi trường

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

II. Nội dung chương trình giám sát môi trường

Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;

III. Mô tả công việc khi lập Báo cáo quan trắc môi trường:

 1. Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
 2. Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh.
 3. Lấy mẫu nước thải, khí thải, đất, nước ngầm. Đánh giá chất lượng môi trường.
 4. Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.
 5. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.
 6. Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải từ hoạt động của dự án.
 7. Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.

IV. Nơi nộp Báo cáo giám sát môi trường

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường);
 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện nơi đặt cơ sở (đối với đối tượng phải lập Bản kế hoạch bảo vệ môi trường).
 3. Ban quản lý Khu công nghiệp (đối với đối tượng nằm trong Khu công nghiệp)

V. Tần suất thực hiện và thời điểm nộp báo cáo

       (Theo  Phụ lục 10 – Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016)

Ngày 14/10/2016 Bộ TNMT có ban hành Thông tư 31//2016/TT-BTNMT về việc hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ. Theo đó, việc lập Báo cáo quan trắc môi trường được quy định cụ thể như sau:

 1. Về tần suất thực hiện quan trắc môi trường:
 • Các cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, tần suất quan trắc 03 tháng/lần;
 • Các cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, tần suất quan trắc 06 tháng/lần;
 • Các cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 32, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, tần suất quan trắc 01 năm/lần;
 1. Thời điểm nộp báo cáo:
 • Đối với các cơ sở thuộc đối tượng thứ nhất: nộp hàng quý
 • Đối với các cơ sở thuộc đối tượng thứ hai và ba: Nộp trước ngày 15/06 và 15/12 hằng năm.

Các bài viết khác