Email: tinmybio@gmail.com

Hotline: (0256) 3749 590
UY TÍN VỮNG TIN, CHẤT LƯỢNG VỮNG BỀN

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ

Chất thải nguy hại là gì?

Theo quy định tại khoản 13, Điều 3, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định về chất thải nguy hại như sau: “Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây độc hại hoặc có đặc tính nguy hại khác”.

 

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ là gì?

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ là báo cáo mà chủ nguồn thải phải nộp định kỳ hàng năm nhằm thống kê, theo dõi số lượng, phương pháp xử lý mà chủ nguồn thải đã thực hiện và cũng là trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của chủ nguồn thải. Thông qua báo cáo cơ quan quản lý xem xét, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của chủ cơ sở từ đó khắc phục được những tồn tại và bảo vệ môi trường tốt hơn. Vi phạm về việc không lập báo cáo hay chậm trễ sẽ bị xử phạt nghiêm trọng.

 

Đối tượng cần lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại? 

  • Theo điều 2- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT thì đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH) đều cần phải thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
  • Trong Phụ lục 6 – Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 có quy định một số ngành nghề thường phát sinh CTNH như: Chế biến thực phẩm; cơ khí; dầu khí; dược; điện; điện tử; hoá chất; khoáng sản; luyện kim; nông nghiệp; quản lý, xử lý nước, nước thải, chất thải; sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất vật liệu cơ bản (cao su, nhựa, thuỷ tinh…); sản xuất vật liệu xây dựng; sây dựng (bao gồm cả phá dỡ công trình); y tế và thú y; ….Vì vậy các cơ sở, nhà máy hoạt động trong các lĩnh vược này cần lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Thời gian làm báo cáo quản lý CTNH định kỳ?

Theo quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT thì Các chủ cơ sở phát sinh chất thải nguy hại  phải lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

Hồ sơ bao gồm những giấy tờ gì? 

Theo Phụ lục 4 & Phụ lục 6 – Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định các loại giấy tờ cần thiết như sau:

 

  1.  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương (Phụ lục 6 – Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)
  2. Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Phụ lục 6 – Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT): Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng;
  3. Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Phụ lục 6 – Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)
  4.  Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM (Phụ lục 6 – Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)
  5. Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường (Phụ lục 6 – Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)
  6. Bản sao Hợp đồng chuyển giao CTNH với (các) chủ xử lý CTNH đã sử dụng trong (các) kỳ báo cáo trước (để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi) (Phụ lục 4 – Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)

Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện các thủ tục đăng ký?

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Tỉnh

Văn bản pháp lý?

 Luật bảo vệ môi trường 2014

 Nghị định 19/2015/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

 Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015  về quản lý chất thải và phế liệu;

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT  về quản lý chất thải nguy hại

Mẫu báo cáo chất thải nguy hại định kỳ

Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNM

Phụ lục 4. Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hạị

Các bài viết khác