QCVN & TCVN

 

 QCVN & TCVN VỀ NƯỚC THẢI

 • QCVN 62:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2016
 • QCVN 11:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản
 • QCVN 01:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
 • QCVN 12:MT/2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.
 • QCVN 13:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.
 • QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
 • QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.
 • QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
 • QCVN14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
 • QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

QCVN & TCVN VỀ KHÍ THẢI VÀ TIẾNG ỒN

 • QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
 •  QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 
 • QCVN 02:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
 • QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
 • QCVN 06:2009/BTNMT Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh
 • QCVN 61-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt
 • QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
 • QCVN 22:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
 • QCVN30-2012-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp
 • QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
 • QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn của Bộ Y tế
 • Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT  quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động

QCVN & TCVN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC VÀ NƯỚC CẤP SINH HOẠT

QCVN & TCVN VỀ GIỚI HẠN Ô NHIỄM TRONG BÙN, ĐẤT VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

 

 • QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước
 • QCVN 30:2012/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp
 • QCVN 02:2012/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế
 • QCVN 03:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất
 • QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
 • QCVN 41:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
 • QCVN 32:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

TCVN VỀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn này của Bộ Y Tế quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai