Luật – Nghị định chính phủ

“Đây là các giáo trình điện tử của kho tài liệu môi trường. Xin click vào link tiêu đề để download 

 1. Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 .
 2. Luật số 17/2012/QH13 Luật tài nguyên nước 17/2012/QH13 ban hành ngày 21/06/2012
 3. Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.
 4. Nghị định19/2015_/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường​ có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.
 5.  Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu có hiệu lực từ ngày 15/06/2015
 6. Nghị đinh 154/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải có hiệu lực từ 01/01/2017
 7. Nghị định số 155/2016/NĐ – CP  của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  có hiệu lực từ ngày 01/02/2017.
 8. Nghị đinh số 80/2006/NĐ – CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
 9. Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có hiệu lực từ ngày 01/09/2017
 10. Quyết định 55/2017/QĐ – UBND Quyết định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Tỉnh Bình Định
 11. Nghị định 201/2013/NĐ-CP Hướng dẫn luật tài nguyên nước có hiệu lực từ ngày 01/02/2014